نقل و انتقال درون استانی - اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان

تعداد افراد روی خط : 4
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 3257
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 
در راستای اجرای شیوه نامه ساماندهی مدرسه محور وضرورت تغییرات متناسب با این شیوه نامه در اغلب شهرستانها ومناطق وهمچنین با توجه به درخواست اکثر مناطق آموزشی جهت بررسی بیشتر امکان ورود یا خروج نیرو،زمان اعلام نتایج مرحله تجدید نظر بعد از پایان فرآیند مذکور اعلام می گردد.مراجعه حضوری همکاران فرصت بررسی از سوی کارشناسان وکمیته نقل وانتقال استان را محدود وزمان اعلام نتایج را با تاخیر مواجه خواهد نمود.ضمنا با توجه به روند فرآیند مذکور سامانه ثبت درخواست تجدید نظر تا تاریخ97/5/5 باز می باشد.